عنوان کتاب :       شرح بیست باب نام در معرفت تقویم تام
نویسنده :       مظفر بن محمد قاسم گنابادی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۱۱ ق
موضوع :       تقویم  , احکام نجوم  , گاهشماری اسلامی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)